دلنوشته ها...
سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392فافاجونی


بدون نظرنرین هاااااااااااااااا
^-^
جمعه سیزدهم اردیبهشت 1392فافاجونی


 به وبلاگ فافاجون خوش اومدین

^-^
پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392فافاجونی


سلام به همه ی بامعرفتای وبم..

 دیگ درس ودانشگاه نزدیکه دیگه نمیشه

بیام وب دلم برا تک تکون تنگ میشه...مرسی ک میان

ونظر میزارین...شماها بامعرفتین.

^-^
پنجشنبه سی و یکم مرداد 1392فافاجونی


 

                                             ومرا...

                                انقدر ازردی...

                                که خودم کوچ کنم ازشهرت....

                               بکنم دل زدل چون سنگت...

                                توخیالت راحت ...

                                  میروم ازقلبت...

                                   میشوم دورترین خاطره درشب هایت...

                                توبه من میخندی...

                                 وبه خودمیگویی...

                                  بازمی ایدومیسوزد ازعشق...

                                     ولی.....

                                    برنمیگردم میروم انجایی...

                                    که دلی بهردلی تب دارد...

                                   عشق زیباست وحرمت دارد...

                                توبمان.....

                                   دلت ارزانی هرکس که دلش مثل دلت...

                                   سردوبی روح شده است...

                                توبمان درشهرت.............

^-^
سه شنبه بیست و نهم مرداد 1392فافاجونی


 

امروزمیبوسمت...

فوقش خدامرابه جهنم میبرد.....

فوقش میشوم ابلیس....

انوقت توهم بخاطراینکه ابلیس تورابوسیده..

جهنمی میشوی....

جهنم که امدی من توراپیدامیکنم....

ودورازچشم خداهرروزمیبوسمت....

وای خداچه بهشتی میشودجهنم...

 

 

***********************************

بوسیدن به خودی خود کلی حس وحال داره حالافکرش روبکنید که وقتی انواعش رویادبگیرید چه میشه؟؟؟؟

 

1...بوسیدن به شکل پروانه...

2...بوسیدن ازگونه...

3...بوسیدن ازلاله گوش...

4...بوسیدن اسکیمویی...

5...بوسیدن چشمان...

6...بوسیدن پلک ها...

7...بوسیدن انگشتان...

8...بوسیدن پیشانی...

9...بوسیدن فرانسوی...

10...بوسیدن میوه ای...

11...بوسیدن بامزه...

12...بوسیدن سردوگرم...

13...بوسیدن زبانی...

14...بوسیدن گردن همراه بانوازش....

 

       شماکدوموترجیح میدی؟؟؟؟

^-^
دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392فافاجونی


توبااندک عشقی تمام مرابدست اوردی...ومن بااندک اشتباهی تمام توراازدست دادم..بعضی اوقات ادم اندک اندک ویران میشود....

 

 

^-^
یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392فافاجونی


زندگی دقیقا ینی همین.......

^-^
چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392فافاجونی


^-^
یکشنبه بیستم مرداد 1392فافاجونی


از ارزوهای تکراری استفاده غیرتکراری نکن شایدهدف این همه تکرار همین باشد

 

****************************

سخت است یکرنگ ماندن دردنیایی ک مردمش برای پررنگ شدن حاضرندهزاررنگ باشند

 

*****************************

گمشده این نسل اعتماداست...ن اعتقاد...

اماافسوس که نه براعتماداعتقادیست ونه براعتقادهااعتماد...

 

*******************************

همه بشرند اما بعضی ها انسان اند....

 

********************************

مردباشی یازن مرگ تمام ات میکند...انسان باش تاجاودانه زندگی کنی....

 

********************************

چه دوستم داشته باشی یا چه ازم متنفرباشی درهرصورت بهم لطف میکنی چون اگه دوستم داشته باشی توقلبتم واگه ازم متنفرباشی توذهنت...

 

********************************

بازهم بگودوستت دارم.....اینجا نه دماغ کسی درازمیشودونه گرگی به گله میزند..

 

*********************************

کلام قدرتمندترین ووحشتناکترین ابزاراست..به راحتی تخریب میکند وبه همان راحتی دلی رابدست می اورد..

 

*********************************

هرگزبرای عاشق شدن دنبال باران وبابونه نباش گاهی درانتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای میرسی که ماه رابرلبانت مینشاند...

 

*********************************

^-^
یکشنبه بیستم مرداد 1392فافاجونی


            اقا یکی منو روشن کنه...............

 

 

1.بنظرشما هوا پیمابوق داره یا نععععععع؟؟؟؟

 

2.چرا ادم ها ازخجالت اب میشن؟چرانوشابه نمیشن یاحتی دوغ؟؟؟

 

3.اقاوقتی میگن بگیربخواب دقیقا باید چیوگرفت خوابید؟؟؟

 

4.چراوقتی ب ی نفرمیگی جوجوی من..موشی من..خوشش میادولی وقتی میگی حیون بدش میاد مگه اینم مثه اونانیست..؟؟؟

^-^
پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392فافاجونی


اگه سال تاسال یه قرون توجیبت نباشه هیچکس نمیفهمه...فقط کافیه ی نخ سیگارتوجیبت باشه..همه عالم میفهمن...

 

 

 

یکی واسه من طوذیح بده اینایی که یه تیکه ازاهنگاروبعنون اس ام اس عاشقونه میدن چه فکری پیش خودشون میکنننه جان من یکی بگه..

 

 

 

پدرچیست؟؟موجودی است که نیمه شب ها ازخواب برخواسته وکولرراخاموش میکند

 

 

 

وقتی پشت ایفون میپرسی کیه 95%میگن بازکن5%باقی مانده ام میگن منم....هیچکس جواب درست نمیده...

 

 

 

اگه ازبچگی بجای سیگاربهمون میگفتن مسواک ضررداره دیگه هیچکس دندون دردنداشت همه دورهم جکع میشدیم مسواک میزدیم

^-^
یکشنبه نوزدهم خرداد 1392فافاجونی


هیچ میدانستی زیباترین عاشقانه ای که برایم گفتی وقتی بودکه اسمم را بامیم به انتها رسندی

                                            

صدابزن....

برام مهم نیست به چه نامی فقط میم مالکیت رااخرش بگذار میخواهم باورکنم

     مال توهستم

                                          

توهمان شقایق شعرمعروف سهرابی..تاتوهستی زندگی بایدکرد

                                          

بیچاره عروسک...

دلش میخواست زارزار بگرید ولی ...ختده رابرلبش دوخته بودند

                                                      

چقدرکم توقع شده ام نه اغوشت رامیخواهم نه یک بوسه...

همین که بیای وازکنارم ردشوی برایم کافی است....

مرابه ارامش می رساند حتی اصطکاک سایه هایمان...

                                           

                                                   

 

 

^-^
دوشنبه سیزدهم خرداد 1392فافاجونی


میدانی انهاکه ازچشم می افتند دقیقاکجامی افتند.......

مدتی است دنبال خودم میگردم.............

 

 

درددارد.....

وقتی میرود....

وهمه میگویند دوستت نداشت...

وتونمیتوانی نشان دهی....

که هرشب باعاشقانه هایش خوابت میبرد...

^-^
چهارشنبه هشتم خرداد 1392فافاجونی


ماندن وسوختن چه حاصل ازدست وپازدن درباطلاق عمیق زندگی..کاش میشدبال گرفت...ودوباره به بی کران زندگی پروازکرد...وچه زیباست دران اوج تماشای کوچک بودن همان باطلاقی که انسان زنده زنده دران جان میدهد.ای کاش دوباره فرصتی بودتاقدرتمام دقایق رادانست..ای کاش مرگ فرامیرسید وتکلیف راروشن میکرد..ای کاش تولدنبود.که اگرنبودشایدبازهم عقده زندگی کردن به دل میماند..ای کاش دنیامهربانتربودوهمچنین مترسک هایی که ب جلدانسان اند...چه زیبابوداگرخداازپشت ظلمت تردیدخودرانمایان میکرد وانگاه درمیافتیم که هیچ گاه تنهانیستیم...اگردنیاواقعااین چنین است پس چه سوداز تولدوچه سودازانسان بودن ای کاش میشد..........

لحظه های سرددلتنگی سخت ترازریختن عرق رعیت ودرویش درگندم زار است امابه شیرینی ان نیست...عشق پوچ است وبی معنی..شایدعشق فقط بین سه حرف ع ش ق باشدکه درکنارهم عمریست میگذرانند.ودیگر هیچ..........

ماهی عاشق هم ازعشق مانند توشاکی است زیراکه موج ها ان رابه سادگی ازدل خودمیرانندوجان دادنش راتماشامیکنن..پس اسمان چگونه تمام ستاره هارا دردامن خویش میگیرد..اری شاید بایدبه پاخیزیدوبه اسمان رفت شایدکه اسمان ازهمه مهربانترباشد....شایدکه اسمان...............

خوشابه حال اسمان زیراکه هرگاه بردل پاکش سایه می افتد سیاه وتار میشود انقدرمیبارد..اشک میریزد که دوباره صاف وزلال میشود..............

اگرماهی عاشق رانده شودبازهم امیدی هست.......

اگررعیت خسته وویران شودامیدی هست.....

اگرازدامن اسمان ستاره هافروریزندامیدی هست....

امااگراهریمن به حلقه عشق..سرزمین پاک راتسخیرکندبازهم امیدی هست

 

 

 

                 تقدیم به تو..............

                                                  من..

                                                           تو....

                                                            او...

                                                            ما...

حتی بین ضمایرهم اوبین مافاصله انداخته....

                                      ***

پیله کرده ام به تو...نمیدانی پروانه بودن دراغوشت چه عالمی دارد

                                     ***

هیچ کجایم جایست....

همان جاکه میشودبی توماند..............

                                    ***

ضبط میکنم تمام حرف هایت را..نه برای روزهای بی توبودن....

صدایت انقدرارامم میکندکه یادم میرودنفس بکشم....

^-^
سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1392فافاجونی


سلام به همه ی دوستای گلم.........

فصل امتحاناست دیگه کمتراین سعادتودارم که درخدمتتون باشم

بعدامتحانا درخدمت شمادوستای عزیزم هستم.....

دلم برای همتون تنگ میشه دوستتون دارم ی دنیاااااا

^-^
جمعه بیستم اردیبهشت 1392فافاجونی


خواهرعزیزم تولدت مبارک انشاا...هرسال بتونم تولدتو

جشن بگیرم ولبخندقشنگتوببینم......

^-^
پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت 1392فافاجونی


رویای باتوبودن رانمیتوان نوشت..نمیتوان گفت..حتی نمیتوان سرود

وباتوبودن قصه شیرینی است وبه وسعت تلخی تنهایی

و.............

داشتن توفانوسی است روبه روشنایی.........

 

گاه یک لبخند انقدرعمیق میشودکه گریه میکنیم

گاه یک نغمه انقدردست نیافتنی میشودکه با

ان زندگی میکنیم

گاه یک نگاه چنان سنگین میشود که رهایش نمیکنیم

گاه یک عشق انقدر ماندگارمیشود که فراموشش نمیکنیم

 

 

^-^
سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392فافاجونی


نگاهت همچون باران است......ومیدانی که کویربدون باران زنده است....پس بروپی کارت.....

             

          شماچی فکرمیکنید؟؟؟؟؟؟؟؟

^-^
سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392فافاجونی


تفاوت های دختران وپسران....

1دغدغه های پسرجوان....

              کارندارم..پول ندارم..سربازی نرفتم..ماشین وخونه ندارم..

 

2دغدغه های دخترجوان...

                   لاک ناخنم پاک شده..مهری سرویس طلاخریده..مامان غذاخوب     

                  نمیپزه..عروسکموهنوزنخوابوندم....

                     عجب دنیای باحالیه........

^-^
یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392فافاجونی


درتمام زندگی کارم شده بازندگی...

مرگ رابنازم بهتراست تازندگی...

درقمارزندگانی زندگی راباختم...

بس که تک فال محبت برزمین انداختم...

یادآن روزی که درصفحه شطرنج دلت...

شاه عشق بودم باکیش رخت مات شدم...

بی وفارسم وفاازغم بیاموزی چرا...

غم باآن همه افسردگی هرشب به ماسرمیزند...

بی همگان به سرشودبی توبه سرنمیشود...

داغ تودارداین دلم جای دگرنمیرود...

گرخواهی جهان درکف اقبال توباشد...

خواهان کسی باش که خواهان توباشد...

ای اشک گرم آرام بریزبرگونه بیمارمن...

ای غم توهم لذت ببرازاین همه آزارمن...

 

من رفتم.......وتوگفتی بروبه.......

مدت هاست که بی تابم بی تاب بازگشت وکلام اخرت....

راستی....

بسلامت بودیابه جهنم؟؟؟؟؟؟؟؟

 

هرکس به طریقی دل مامیشکند...

بیگانه جدا..عشق جدامیشکند....

بیگانه اگرمیشکندحرفی نیست...

ازعشق بپرسیدکه چرامیشکند...

^-^
چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392فافاجونی


گفتی میخوام برات یه یادگاری بنویسم گفتم کجا؟؟گفتی روقلبت گفتم مگه میتونی؟گفتی اره سخت نیست....گفتم باش بنویس تاهمیشه یادگاری بمونه...یه خنجربرداشتی گفتم این چیه؟؟گفتی سیسسسسس ساکت شدم... گفتم بنویس دیگه چرامعطلی....خنجرروبرداشتی وباتیزی خنجرنوشتی دوست دارم دیوونه.....توخیل وقته رفتی اماهنوززخم خنجرت یادگاری روقلبم مونده......

 

وقتی دلت گرفته میشه....اندازه تمام دلتنگیات گریه کن....برای اینکه کسی اشکاتونبینه..ماهی کوچکی شووبه ته دریابرو...دیگه نه کسی صداتومیشنوه....نه کسی اشکاتومیبینه...

حالافهمیدی چرا آب دریاشوره؟؟؟؟؟؟؟؟

 

ای کاش ابربودی تورامیبردم به دورترین نقطه قلبم تابباری  تاشاید جوانه کوچکی ازعشق

درقلب کویری ام بروید.....

^-^
دوشنبه نهم اردیبهشت 1392فافاجونی


خانه ات سرد است...

خورشیدی درپاکت میگذارم وبرایت پست میکنم ستاره کوچکی درکلمه ای بگذار وبه اسمان روان کن

بسیارتاریکم.....

 

رفتی وخاطره های تونشسته توخیالم...

بی تومن اسیردست ارزوهای محالم.....

یادمن نبودی اما من به یادتوشکستم....

بعدتوکه دوری ازمن دل به هیچکسی نبستم...

هم ترانه یادمن باش عاشقانه یادمن باش.....

وقت بیداری مهتاب بی بهانه یادمن باش...

 

سکوت  فریاد  من  است....

 

درخاطرمان باشدشایدسال هابعددرگذرجاده هابی تفاوت ازکنارهم بگذریموبگوییم...

ان غریبه چقدشبیه خاطراتم بود

 

نمیدانم چرابا انکه میدانم ازان من نخواهی بود..

                           باتاروپودجان برایت خانه میسازم....

^-^
یکشنبه هشتم اردیبهشت 1392فافاجونی


خدایا!طعم دوست داشتن وعاشق شدن رابه هرکسی چشاندی!!!شیرینی آن دوست داشتن راباگرفتن عشقش ازاونگیر!!!!

 

ای دنیا!!!

یکعشق به من طلبکاری...یک جان به توطلبکارم...

یاطلبم رابده.. یاطلبت رابگیر..

 

غم برای خوردن زیاددارم..روزگار تودیگربرایم لقمه نگیر!!!

^-^
یکشنبه هشتم اردیبهشت 1392فافاجونی


من نه عاشق بودم ونه محتاج نگاهی که بلغزدبرمن....من خودم بودم ویک حس غریب که به صدعشق وهوس می ارزد!!

 

امشب زغمت میان خون خواهم خفت.....

 

دیرگاهی است که تنهاشده ام...

قصه ی قربت غم ها شده ام...

وسعت دردفقط سهم من است...

بازهم قسمت غم ها شده ام...

دگر آینه زمن بی خبراست...

که اسیرشب یلداشده ام...

من که بی تاب شقایق بودم...

همدم سردی یخ ها شده ام...

^-^
About

سلام من فافاهستم...امیدوارم ازوب من لذت برده باشین .....دوستتون دارم...
.....................
..........
.....
..
.
انصاف نیست..رفتنت باخودت بود..فراموش کردنت بامن....
.......................
.......................
.......
...
.
...دوستت دارم...هایت راپس میدهم بردلم سنگینی میکنداینهمه دوروغ...
.................
.............
....
..
پایانی برای قصه نیست چراکه نه گوسفندان عاقل میشوند ونه گرگهاسیر..
...............................
..............................
...............
.
چرابودنت جورنمیشود...من که تمام پازل های تنهای ام رادرست چیده ام..
......................
.....................
............
.....
.
بالاترازعشق عادت است هرگزکسی را که به توعادت کرده رها نکن..
.........................
........................
..........
....
.
آرزوهایم زیرانبوهی ازخاکستر هنوزنفس میکشد..پس نسیم مهربانی توکی می وزد؟؟؟؟؟
............................
...........................
..............
...
.
مگرمیشودخواب کسی رودیدکه دوستت نداره؟؟؟امامن میبینم خواب کسایی که دوسم ندارن...
.........................
.........................
.............
...
.
داشت ازتنهایی اش میگفت اما... صدای بوق پشت خطی امانش رابریده بود...
.......................
......................
..........
...
.
ارزویش برای من....شیرینی اش برای دیگران...
این است سهم زندگی من..
.......................
......................
.....
..
.
به من شک کن..
اگرهنگام بارون روی یه پنچره پرده کشیدم
........................
......................
.........
..
.
جهانم راکه زیروروکردی.
نمیدانی غم هایم راکجاانداختی..
هرچه میگردم پیدایشان نمیکنم
دارم میروم ازتنهایی
پس این غم هاکجارفتند
......................
.....................
......
..
.
این شعرهابروندبه جهنم من فقط دیوانه ان لحظه ام که قلبت زیرسرم دست وپابزند
.........................
.........................
........
..
.
خدایا کدامین پل درکجای جهان شکسته که هیچکس به خانه ارزوهایش نمیرسد
.......................
......................
.........
..
.
چه تلخ محاکمه میشودزمستان که برای جان دادن به درخت جان میدهد وچه ناعادلانه کمی ان طرفتر همه چیزبه اسم بهارتمام میشود
......................
......................
........
..
.
منم .تنهایی ویک شمع...خدایانکندبادبیاید
.....................
.....................
.........
..
.
چه سخت است دلتنگ قاصدکی بودن درجاده ای که در ان هیچ بادی نمیوزد
.......................
......................
........
..
.
سخت است ببازی همه احساست را..وهنوزنفهمیده باشی که اصلادوستت داشت؟؟؟
..........................
..........................
............
..
.
دوستی ها کمرنگ بی کسی هاپیداست راست گفتی سهراب ادم اینجاتنهاست..
.......................
.......................
............
..
.

Profile ×
Cat

×
Tag

×
Author

×